The City Telling Festival returning to urban spaces will invite to reflect on interrupted lives

Don’t you think that oblivion,
Has really washed away what was forgotten?
It happens sometimes that the image comes to life again from the ashes.
And again he – a living, vivid reality.
And as if will stay in the frame of every day to come.
Hirsch Osherovich, 1968
The pandemic that marked the beginning of 2020 has become a time of global upheavals: our future plans have collapsed in an instant, and anxiety, uncertainty, and instability have become the daily attendants of many. Our life has become interrupted. The City Telling Festival organised by “Kaunas – European Capital of Culture 2022” returning to Kaunas on 8–11 October, will invite the townspeople to reflect once more through sounds, images, and stories how this experience has affected our daily habits and relationships. To live in communion with those who were born and lived in Kaunas, but the ruthless blows of history changed their destinies, erased traces of their lives.
“When we reflect on the unexpected experiences of this year, we realise that, in terms of history, they are not unique or exceptional. Wars, exiles, occupations, and persecutions – these are the many drastically interrupted destinies of our parents, grandparents, and Kaunas residents. Remembering them, perhaps with greater empathy we will listen to the stories and experiences of the generations before us”, says Daiva Citvarienė, the Festival organiser and curator of the Kaunas 2022 programme “Memory Office”.
According to the organiser, the festival will re-invite you to go out to the city and see the backstage of your city and little towns with new eyes, listen to their stories. The programme of this year’s festival – tours, exhibitions, theatrical narratives, artistic meetings, and conversations will allow you to make the city, its streets, and walls speak and will bring up the stories that have been forgotten.
Artistic interventions in public spaces of the city become one of the highlights of the festival this year. Street artworks, sound, and light installations will bring the veil of oblivion down. And it is no accident because the streets, buildings, and walls of the city are silent witnesses of the past: we will remember Israel’s most beloved poet Leah Goldberg, French philosopher Emmanuel Levin, Kaunas teacher and inventor, ghetto photographer George Kadish (Hirsch Kadushin), actors of interwar, war and postwar stories, partisans and dissidents, heroes of past times and witnesses of everyday life.
The festival will not forget children, fairy tales, and other incredible stories, and one of the most unexpected projects of the festival will give the opportunity to imagine their fate in other historical circumstances. Project “Mirror of Permafrost. Exile Story Generator” is an artificial intelligence installation in which the visitor will receive a specially generated story of his own exile. It is like a mirror, which, like a room of curved mirrors, will present to the viewer its reflection distorted by cold, suffering, and interrupted lives.
The townspeople’s favourite stories for lunch – festival tours at noon – – will again spread throughout the city and district this year from the center and Žaliakalnis to Aleksotas. Kačerginė and Linksmakalnis will tell their slightly forgotten stories. And another important part of the festival is the new texts of contemporary literature – prose and poetry – born to writers while interpreting the extraordinary lives of Kaunas residents during the war and post-war years in Kaunas.
The City Telling Festival will last 4 days, more than 30 events are scheduled, and more than 20 partners are involved in the festival programme. The full programme of the festival will soon be published by the organisers on the festival website www.istorijufestivalis.eu, it will also be available in Kaunas daily newspaper Kauno diena, Kaunas cultural organisations, and cafes.
The Story Telling Festival is one of the grand events of “Kaunas 2022”, which aims to remember the multi-ethnic past of Kaunas and Kaunas district, to promote pride in the place where we live, to strengthen dialogue openness and empathy.
In 2022, Kaunas and Kaunas district will become the European Capital of Culture. The project implements an 8-directions programme, an important part of which is the development of cultural partnerships with 64 cultural organisations. “Kaunas 2022” is a movement from the temporary capital towards contemporary by implementing projects that promote change in the Kaunas culture sector.


Į miesto erdves grįžtantis Istorijų festivalis kvies apmąstyti pertrauktus gyvenimus

Nejau galvoji tu, kad užmarštis,
Kas užmiršta, tikrai nuplovė?
Juk būna, kad staiga atgyja vaizdas vėl iš pelenų.
Ir vėl jisai – gyva, ryški tikrovė.
Ir tartum rėmuose liks kiekvienoj iš būsimų dienų.
Hiršas Ošerovičius, 1968 m.
2020-ųjų metų pradžią paženklinusi pandemija tapo visuotinių lūžių laiku: akimirksniu sugriuvo mūsų ateities planai, daugelio kasdieniais palydovais tapo nerimas, nežinomybė ir netikrumas. Mūsų gyvenimas tapo pertrauktas. Spalio 8–11 dienomis į Kauną grįšiantis „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ organizuojamas Istorijų festivalis kvies miestiečius per garsus, vaizdus ir pasakojimus iš naujo apmąstyti, kaip ši patirtis paveikė šiandieninius mūsų įpročius ir tarpusavio santykius. Kartu ir išgyventi bendrystę su tais, kurie gimė ir gyveno Kaune, tačiau negailestingi istorijos smūgiai pakeitė jų likimus, ištrynė jų gyvenimo pėdsakus.
„Apmąstydami netikėtai užklupusius šių metų išgyvenimus suvokiame, kad, istorijos požiūriu, jie nėra unikalūs ar išskirtiniai. Karai, tremtys, okupacijos ir persekiojimai – tai daugybė drastiškai pertrauktų mūsų tėvų, senelių, kauniečių likimų. Prisimindami juos, galbūt su didesne empatija įsiklausysime į prieš mus gyvenusių kartų istorijas ir patirtis“, – sako festivalio organizatorė, „Kaunas 2022“ programos „Atminties biuras“ kuratorė Daiva Citvarienė.
Pasak organizatorės, festivalis iš naujo pakvies išeiti į miestą ir naujomis akimis pažvelgti į savo miesto ir miestelių užkulisius, įsiklausyti į jų istorijas. Šių metų festivalio programa – ekskursijos, parodos, teatralizuoti pasakojimai, meniniai susitikimai ir pokalbiai leis prakalbinti miestą, jo gatves ir sienas, prikels istorijas, kurios užsimiršo.
Vienu iš festivalio akcentų šiemet tampa meninės intervencijos viešosiose miesto erdvėse. Gatvės meno kūriniai, garso ir šviesų instaliacijos atkels užmaršties uždangą. Ir neatsitiktinai, nes miesto gatvės, pastatai ir jų sienos yra nebylios praeities liudininkės: prisiminsime mylimiausią Izraelio poetę Lėją Goldberg, prancūzų filosofą Emmanuelį Leviną, Kauno mokytoją ir išradėją, geto fotografą George’ą Kadishą (Hiršą Kadušiną), tarpukario, karo ir pokario istorijų veikėjus, partizanus ir disidentus, praėjusių laikų herojus ir kasdienybės liudininkus.
Festivalyje nepamiršime vaikų, pasakų ir kitų neįtikėtinų istorijų, o vienas labiausiai netikėtų festivalio projektų suteiks galimybę įsivaizduoti savo likimą kitomis istorinėmis aplinkybėmis. Projektas „Veidrodis iš amžinojo įšalo. Tremties istorijų generatorius“ – dirbtinio intelekto instaliacija, kurioje lankytojas gaus specialiai jam sugeneruotą jo paties tremties istoriją. Tai lyg veidrodis, kuris lyg kreivų veidrodžių kambarys pateiks žiūrovui jo atspindį, iškreiptą šalčiu, kančia ir pertrauktais gyvenimais.
Miestiečių pamėgtos istorijos pietums – festivalio ekskursijos vidurdieny – šiemet vėl pasklis po visą miestą ir rajoną nuo centro bei Žaliakalnio iki Aleksoto. Kačerginė ir Linksmakalnis atvers savo primirštas istorijas. O dar viena, svarbia festivalio dalimi, tampa nauji, šiuolaikinės literatūros – prozos ir poezijos – tekstai, gimę rašytojams interpretuojant nepaprastus kauniečių gyvenimus karo ir pokario metų Kaune.
Istorijų festivalis truks 4 dienas, jame numatyta daugiau nei 30 renginių, į festivalio programą įsitraukė daugiau nei 20 partnerių. Visą festivalio programą organizatoriai netrukus paskelbs festivalio tinklapyje www.istorijufestivalis.eu, taip pat ją bus galima rasti dienraštyje Kauno diena, Kauno kultūros organizacijose bei kavinėse.
Istorijų festivalis yra vienas didžiųjų „Kaunas 2022“ renginių, siekiantis prisiminti daugiatautę Kauno ir Kauno rajono praeitį, skatinti pasididžiavmą vieta, kurioje gyvename, stiprinti dialogą atvirumą ir empatiją.
Kaunas ir Kauno rajonas 2022-aisiais taps Europos kultūros sostine. Projektas įgyvendina 8 krypčių programą, kurios svarbi dalis – kultūros partnerysčių projektai, vystomi su 64 kultūros organizacijomis. „Kaunas 2022“ – tai judėjimas iš laikinosios sostinės šiuolaikinės link, vykdant projektus, skatinančius pokytį Kauno kultūros sektoriuje.


Kauno rajono Babtų ir Kulautuvos bendruomenėse – finaliniai projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ renginiai

„Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022“ projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ dalyviai švenčia antrojo sezono kulminaciją. Baigiamieji renginiai vyko Kulautuvos ir Babtų seniūnijose.
Read more


Gatvės fotografas Remis Ščerbauskas: su fotoaparatu esu nuėjęs virš 10 tūkst. kilometrų

Daugiau nei dešimt metų. Tiek laiko kaunietis fotografas Remis Ščerbaukas fotografuoja gatves ir žmones jose. Rugsėjo 24 dieną Kaune, buvusiame „Drobės“ fabrike atidaroma R.Ščerbausko fotografijos paroda „Teritorija Kaunas. Gatvės fotografija“. Paroda – tarsi pagauta gatvės akimirka – veiks tik vieną dieną. „Nes aš taip sugalvojau. Kiek pats lankiausi parodose, pastebėjau, kad dažniausiai žmonės ateina būtent į atidarymus“, – sakė R.Ščerbauskas.
Read more


Kauno rajono Lapių miestelyje – tvarumo festivalis, Vilkija pristato išskirtinį vietovės žemėlapį

Šį sekmadienį į baigiamuosius „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022“ projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ renginius kviečia Lapės ir Vilkija. Lapių bendruomenė pasirinko tvarumo temą, o Vilkija pristatys meninį vietovės žemėlapį.
Read more


Kauno rajone tęsiamos šventės: Samyluose – amfiteatras iš palečių, Akademijoje – T.Ivanausko obelys, o Domeikava kviečia pažaisti

Kauno rajone tęsiasi „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022“ projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ baigiamieji renginiai.
Read more


Šventė Raudondvaryje: miestelio istoriją pasakojo šokiu

Raudondvaryje (Kauno r.) vyko „Kaunas ir Kauno rajonas Europos kultūros sostinė 2022“ projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ baigiamasis renginys. Miestelio bendruomenė savo istoriją pasakojo šokiu. „Nepraleiskite progos sudalyvauti unikalioje ekskursijoje, kurioje Raudondvario miestelio istoriją šokiu pasakos beveik šimtas raudondvariečių“, – taip į renginį kvietė organizatoriai.
Read more


18-oji Europos regionų ir miestų savaitė

18-oji Europos regionų ir miestų savaitė – didžiausias kasmetinis Briuselyje organizuojamas regioninei politikai skirtas renginys, tapęs unikalia komunikacijos ir tinklaveikos platforma, suburiančia įvairių Europos regionų ir miestų atstovus politinius atstovus, pareigūnus, ekspertus ir mokslininkus dalytis patirtimi ir sukauptomis žiniomis. Per pastaruosius 17 metų šiame renginyje daug nuveikta siekiant skatinti regionus ir miestus naudoti ES lėšas kasdieniam piliečių gyvenimui gerinti. 2019 m. Europos regionų ir miestų savaitėje dalyvavo daugiau nei 9000 dalyvių. 2020 m. renginys vyks vien virtualiu formatu: keletas renginio sesijų bus transliuojamos tiesiogiai, tačiau galimybė dalyvauti daugumoje sesijų suteikiama tik užsiregistravus per paskyrą „EU Login“. Renginio kalba – anglų kalba.
Read more


Saturday night Kaunas was shaken up by the most unexpected event of the year – Fluxus 2020!

After Fluxus-like teasing “will or will it not be” and revealing the secret at the last moment, bursting with yellow coloured smoke in the Old Town and full of attendees in outer-worldly costumes, the most bizarre and colourful Fluxus festival 2020 has happened! The festival, symbolizing the movement from the temporary to the contemporary capital of culture, brought together its most loyal participants and passionate enthusiasts. Late Saturday evening one of the most active locations in Kaunas – Parodos hill – was closed down and crowds in the most original and hilarious costumes started their parade uphill.
Attendees’ costumes revealed the surprising freedom of the people of Kaunas and their ability to let their creativity flow freely – lit up, dancing, barefoot, leaping, walking backwards, or to sound installation, - on the evening of the Fluxus festival people’s imagination became truly infinite.
Even though the intrigue surrounding the event was kept alive right ‘till the last second, the international march organization “Walk the plank”, along with local artists and the active community of Kaunas, had been preparing for the festival for an entire week: those coming up the hill were able to see the result of many hours of hard work – an impressive installation of lights and flames.
After reaching the top of Parodos hill, participants were immediately engulfed in the Fluxus program: the sky was beaming from laser lights, while the grand finale of the festival was the extraordinary performance by the contemporary dance theatre “Aura” and a community film from 11 different Kaunas regions (directed by Eglė Valadkevičiūtė).
With the program of the festival taking up the entire day, Kaunas biennial was inviting guests from the early morning: city folk had the opportunity to visit the “Magic carpet route“. This involved poetry in Šilainiai cafes, a creative laboratory with dancers in the Unity square, a tour of Kaunas tales in the Zanavykai marketplace, and a clay animation “Rokis”, which was presented in the Fourth Fort of Kaunas.
 
Photo by A. Aleksandravičius


Kaune įvyko Fluxus festivalis: penkiolika spalvingų ir triukšmingų minučių kopiant į Parodos kalną

Miestas gyvas tada, kai jame kuria ir žaidžia žmonės. Šeštadienio vakarą Kaune finišavo tradiciniu tampantis Fluxus festivalis, o spalvingiausias ir triukšmingiausias festivalio akcentas – kopimas į Parodos kalną – sukvietė ne tik šimtus dalyvių, tačiau ne ką mažiau ir žiūrovų.
Read more