Kokios veiklos, projektai, idėjos Kaune ir Kauno rajone bus įgyvendinamos 2020–2022 metais? Kokie renginiai vyks? Kokios organizacijos taps „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ partneriais? Artėjant Europos kultūros sostinės metams paskelbtas atviras kvietimas prie projekto jungtis kitoms kultūros organizacijoms.

2022-ieji: įgyvendinimo ir didžiųjų renginių metai

„Kaunas 2022“, paskelbusi kvietimą partnerystėms užmegzti, į jo pristatymą pakvietė galimus partnerius – miesto ir rajono kultūros organizacijas. 

Norintieji tapti partneriais ir prisidėti prie „Kaunas 2022“ programos įgyvendinimo paraiškas su pasiūlymais turi pateikti iki spalio 25 dienos. 

2020–2021 metai yra pasirengimo laikotarpis, kurio metu kultūros sektorius jungsis ir tarpusavyje, ir su kitais sektoriais bei bendruomenėmis – vyks paveldo ir atminties aktualizavimo projektai bei paveldo bendruomenės telkimas, įgyvendinamos kultūros pasiekiamumo priemonės bei kultūros ir meno projektai įvairiose Kauno miesto ir Kauno rajono seniūnijose, meninės raiškos priemonėmis įvietinama naujoji Kauno legenda ir naujasis Kauno rajono pasakojimas. 

2022-ieji taps Europos kultūros sostinės meninės programos įgyvendinimo ir didžiųjų renginių metais.

Šešios teminės programos

Partnerysčių kvietimas galioja 2020–2022 metų tęstinėms veikloms Kaune ir Kauno rajone, kultūra sukuriančioms ilgalaikį poveikį regionui. 

Teikti paraiškas gali visos Lietuvoje registruotos kultūros veiklą vykdančios įstaigos, taip pat užsienio partneriai, kurie kviečiami dalyvauti su Lietuvoje registruotomis organizacijomis. 

„Kaunas 2022“ programą sudaro šešios teminės programos. Dvi papildomos programos dalys – „Kultūros tempo akademija“ ir „Mitinis žvėris“ vykdomos sąveikaujant su visomis programos kryptimis. 

Kaip sakė programos „Kaunas 2022“ vadovė Virginija Vitkienė, tikimasi atrinkti ir į programos įgyvendinimą įtraukti apie 50 partnerių. Atrinkti projektai bus įgyvendinami Kaunas 2022 programos lėšomis. 

Vertinant projektus bus atsižvelgiama į esminius kriterijus: europinį aspektą, poveikį miestui ir visuomenei, auditorijų vystymą ir įtraukimą, partnerysčių vystymą, inovatyvumą ir kitus.

Domino planuojamas biudžetas

Susirinkusius į kvietimo pristatymą kultūros organizacijų atstovus domino numatomas projektų biudžetas, projektų ataskaitų teikimas, ar dalyvavimas „Kaunas 2022 partnerysčių“ programoje neužkerta kelio dalyvauti kitų kultūros fondų skelbiamuose konkursuose, koks indėlis į projektą turi būti pačios organizacijos. 

Kaip teigė „Kaunas 2022“ atstovai, tai nėra vienintelis būsimų partnerių ir „Kaunas 2022“ susitikimas – iki paraiškų teikimo termino vyks konsultacijos ir būsimų projektų aptarimai. Konkrečių projektų finansavimas priklausys visų pirma nuo jo apimties, teikiančiosios organizacijos patirties projektinėje veikloje.

Kultūros organizacijų atstovams taip pat rūpėjo, ar, įgyvendindami projektus, jie turės „laisvas rankas“ ir savarankiškumą, kaip vyks ataskaitų teikimas ir kokiu principu skiriamos lėšos projektų įgyvendinimui. 

Pasak „Kaunas 2022“ atstovų, šiuo kvietimu jie sieks atrinkti projektus ne mažesnei kaip 3 mln. eurų sumai iš programai skirto biudžeto, o vieno projekto sąmatos dydis nėra ribojamas. 

„Įvertinus tai, kad ne visos mažos kultūros organizacijos turi reikiamą patirtį ar specialistus, numatome samdyti specialistus viešųjų pirkimų ir panašiems mokymams atlikti“, – kalbėjo „Kaunas 2022“ atstovai. 

Kultūros organizacijų atstovai taip pat siūlė kurti projektus bendradarbiaujant. „Norėtųsi apjungti ir didinant mažus projektus, kad tai būtų ne pragyvenimo, išgyvenimo projektai, o bendrų patirčių, bendrų ambicijų. 

Jei darysime tai, ką darome nuolat, mūsų gyvenimas nepasidarys labiau nušviestas vaivorykštės spalvomis. Juk turime istorinį laiką padaryti tai, ko šiandien dar patys nesuvokiame“, – sakė Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas.

Kokios iniciatyvos laukiamos?

Kultūros organizacijoms pristatytos teminės ir papildomos programos, kurioms ir siūloma teikti paraiškas.

Daugiakultūrės atminties programa „Atminties biuras“

 • Programos tikslas – pažadinti daugiakultūrę Kauno miesto ir rajono atmintį, prisiminti turtingą istoriją, skatinti pasididžiavimą savimi ir vietomis, kuriose gyvename. 
 • Laukiamos iniciatyvos: įvairių disciplinų kultūros projektai, aktualizuojantys daugiakultūrę Kauno tapatybę, asmenų ir bendruomenių istorijas, analizuojantys bendras istorines patirtis, siejančias Kauną su kitais Europos miestais ir kultūromis, padedantys aiškiau suprasti Kauno miesto ir rajono raidą.

Paveldo programa „Modernizmas ateičiai“

 • Programos tikslas – stiprinti modernistinio architektūros paveldo aktualumą Kauno, Kauno rajono, Lietuvos ir Europos mastu, tampant aktyviu Europos modernizmo miestų tinklo dalyviu; didinti vietos žmonių sąmoningumą modernistinio paveldo klausimais; telkti vietos bendruomenę, profesionalus bei jungtis prie tarptautinių tinklų, siekiant iš naujo pristatyti ir atverti Europai Kauno ir Kauno rajono tarpukario modernizmo paveldą; sukurti šiuolaikinę miesto ir rajono ateities viziją įvairiomis kūrybiškomis paveldo interpretavimo priemonėmis. 
 • Laukiamos iniciatyvos: meno, kultūros ir / ar šiuolaikines technologijas apimantys projektai, stiprinantys ir atskleidžiantys naujas Kauno ir Kauno rajono tarpukario modernizmo – kaip reiškinio – vertes, kuriantys naujas šio paveldo pasakojimo interpretacijas, atskleidžiantys Kauno ir kitų Europos bei pasaulio modernizmo miestų sąsajas ar skirtybes, skatinantys užsienio ir kitų Lietuvos miestų gyventojus pažinti materialų ir nematerialų Kauno modernizmo paveldą; virtualūs projektai, prisidedantys prie platformos www.modernizmasateiciai.lt aktyvinimo, aktualizavimo.

Dizaino programa „Dizainas laimei“

 • Programos tikslas: stiprinti Kauno, kaip UNESCO Dizaino miesto, tapatybę, aktualizuoti dizaino discipliną kaip būdą kurti tvarumui, patogumui, visuomenės gerovei tarnaujančius aplinkos sprendimus. 
 • Laukiamos iniciatyvos: Kauno, kaip UNESCO Kūrybiškų miestų Dizaino tinklo dalyvio, tapatybę stiprinantys renginiai (įvairių dizaino sričių: tvaraus dizaino, mados, maisto, interjero, auto ir kt., kūrybinės dirbtuvės, konferencijos, parodos); dizaino objektai viešoms erdvėms Kaune ir Kauno rajone, gerinantys erdvių ir renginių jose prieinamumą, estetinę ir infrastruktūrinę kokybę ir pan.

Kultūros prieinamumo didinimas Kaune ir Kauno rajone (veikla)

 • „Kaunas 2022“ praplečia pirminę prieinamumo reikšmę ir kalba ne tik apie sąlygų neįgaliųjų veikloms viešojo gyvenimo srityse sudarymą ir galimybę savarankiškai naudotis ištekliais, bet ir apie prieinamumą plačiąja prasme – tai reiškia sąžiningas ir vienodas galimybes visiems žmonėms, nepaisant jų pajėgumų ir negalių, lyties ir amžiaus, pilietybės ir rasės. Programa „Dizainas laimei“ siekia aktyvuoti Kauno organizacijas ir įstaigas, festivalių operatorius ir kultūros kūrėjus, kurie atsisuktų į Lietuvos visuomenę ir sudarytų sąlygas visiems pilnavertiškai naudotis paslaugomis ar prekėmis, dalyvauti gyvenime ir neriboti savęs. 
 • Laukiamos iniciatyvos: kultūros, meno ir kūrybos produktų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas naudojant įvairias vertimo priemones ir technikas (gestų, užsienio kalbų vertimas, titravimas, audiovizualinis vertimas, ir pan.); universalaus dizaino sukūrimas organizacijų veiklos erdvėse – ženklinimo, nuorodų ir auditorijos krypčių valdymo gerinimas kultūros ir meno erdvėse, renginiuose; atskirties mažinimo ir prieinamumo gerinimo projektai (Brailio rašto naudojimas, balsu aktyvuota programinė įranga, kt.); Informacijos prieinamumo gerinimo projektai; organizacijų darbuotojų mokymų organizavimas.

Jaunimo programa „Kylantis Kaunas“ 

 • „Kylantis Kaunas“ yra ilgalaikė jaunimo įtraukimo į kultūros kūrimą mieste ir rajone strategija, padėsianti jiems kurti vietą, kurioje jie norėtų pasilikti. 
 • Laukiamos iniciatyvos: projektai, skatinantys jaunosios kartos dalyvavimą kultūros projektuose, ugdantys jaunosios kartos kūrybinę ir pilietinę raišką, nauji edukaciniai projektai jaunimui, Kaunas 2022 programos vertybes ir temas atspindintys specialieji edukaciniai projektai vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms, veiklos, stiprinančios ryšius su švietimo įstaigų tinklu, jauniausiajai kartai – kūdikiams ir jų tėveliams skirtos veiklos.

Bendruomenių programa „Visi kaip vienas“ (kvietimo sritis)

 • Tai – bendruomeniškumą, pasitelkiant kultūrą, skatinanti programa. Jos tikslas – įgalinti skirtingas bendruomenes puoselėti savo kultūrą ir tapti svetingais savo vietos šeimininkais, besidalijančiais kultūra su kauniečiais, lietuviais, europiečiais. Programa siekiama aktyvinti bendruomenes, padėti atskleisti kultūrinį vietos potencialą, skatinti dalyvaujamąją kultūrą, stiprinti pilietinį aktyvumą priimant sprendimus ir kuriant / puoselėjant vietos kultūrą, skatinti kritinį mąstymą, atsakomybę už save ir už kitą, meninės ir kultūrinės pasaulėžiūros plėtrą. 
 • Laukiamos iniciatyvos: meninės ir kūrybinės veiklos, skatinančios naujų bendruomenės narių (ar skirtingų bendruomenių) įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą kultūroje ir pilietiniame gyvenime; stiprinančios gyventojų dalyvavimą savo aplinkos kūrime ir gerinime bei stiprinančios vietos tapatybės sampratą; inicijuojančios skirtingų sektorių jungtis ir tvarias partnerystes; inicijuojančios vietos ir tarptautinių menininkų bendradarbiavimą; stiprinančios tarpkultūrinį ir tarptautinį bendradarbiavimą (prioritetinės kryptys – buvusios, esamos ir būsimos Europos kultūros sostinės, miestų-partnerių bendruomenės); stiprinančios įvairių subkultūrų ir industrinės kultūros iniciatyvas; inicijuojančios veiklas, orientuotas į paupių, taip pat ir pamirštų / apleistų vietų įveiklinimą.

„Mitinis Kauno žvėris“ 

 • Vienijančio ir patrauklaus Kauno ir Kauno rajono pasakojimo kūrimo programa. Vykdant programą įtraukiami vietos gyventojai kuriant šiuolaikinę Kauno ir Kauno rajono legendą. Renginiai ir projektai bus skirti suburti vietos ir užsienio žiūrovams. Mitinis žvėris Kaunas 2022 programoje pristatomas kaip miesto energijos ir jėgos metafora. Žvėries istorija yra miesto istorija, kuri 2022-ųjų metų didžiųjų renginių ir kitų meno projektų dėka taps svarbia kolektyvinės miesto sąmonės dalimi. 
 • Laukiamos iniciatyvos: naujojo Kauno mito įprasminimas Europos mitologiniame kontekste pasitelkiant vizualaus ir viešojo meno kūrinius, landšafto dizaino, literatūros, scenos menų, muzikos kūrinius, komiksus, žaidimus ir kitas meno formas.

Kultūros sektoriaus partnerysčių programa „Atsibusk, sukrusk“ 

 • Programos tikslas – kurti kultūrinių partnerysčių tinklą tarp vietos ir Lietuvos, Baltijos regiono bei Europos kultūros organizacijų, skatinti kultūros institucijas atsigręžti į šiuolaikines auditorijas. Ši programa įgyvendinama aktyvinant kultūros sektoriaus reguliarius susitikimus, diskusijas, tarptautinius mainus ir įgyvendinant atvirus kvietimus kultūros organizacijoms, tarp jų ir šį, prisijungti prie „Kaunas 2022“ programos. Ši kvietimo sritis suteikia galimybę pasiūlyti projektus, kurie siejasi su keliomis kvietimo sritimis ar „Kaunas 2022“ programos dalimis ir veiklas, kurios praplečia arba papildo anksčiau įvardytas „Kaunas 2022“ programos temas. 
 • Laukiamos iniciatyvos: anksčiau išvardytas programos dalis papildantys, jungtis tarp šių programų kuriantys projektai; specialiai EKS metams skirtų programos dalių, reguliarių kultūros projektų (festivalių ir reguliarių renginių) ir kultūros įstaigų programų tinkleliuose organizavimas; projektai, plečiantys partnerystes tarp kultūros įstaigų – bendro turinio, komunikacijos ir kitų kampanijų veiklos; projektai, plečiantys partnerystes tarp kultūros ir kitų (švietimo, verslo, mokslo ir inovacijų) sektorių.

Straipsnio autorė: naujienų portalo 15min žurnalistė Jurgita Lieponė