„Kaunas 2022“ skelbia konkursą eiti Kaunas – Europos kultūros sostinės 2022 vadovo/-ės pareigas.

DARBO APRAŠYMAS:
Direktorius/-ė nustato įstaigos veiklos kryptis ir darbą, formuoja biudžetą ir vykdo jo kontrolę, užtikrina funkcionavimui būtiną administracinę struktūrą, samdo ir atleidžia darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka, planuoja metines ir ilgalaikes veiklas ir teikia ataskaitas apie jų rezultatus steigėjams bei projektą finansuojančioms Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms, atstovauja ir veikia įstaigos vardu yra atsakingas už meno programos „Šiuolaikinė sostinė 2022”, kaip ji apibrėžta „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” paraiškoje, įgyvendinimą, vietos ir tarptautinių partnerysčių vystymą.
Krūvis: 1-as darbuotojas(-a), pilnu etatu (40 val. per savaitę).
Darbo vieta: Kaunas, Lietuva
Pareigybinis aprašymas
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

  • Ne žemesnis nei magistro universitetinis išsilavinimas.
  • Ne mažesnė nei 5 metų patirtis vadovaujant reikšmingą tarptautinę veiklą vykdančiai kultūros organizacijai ar tarptautiniams kultūros projektams, dydžiu ir /ar veiksmų kompleksiškumu palyginamuose su EKS (Europos kultūros sostinės) projektu.
  • Tyrimais ir / ar praktika grįstos žinios auditorijų plėtros, bendruomenių įtraukimo bei dalyvaujamosios kultūros srityse.
  • Lietuvos ir Europos kultūros politikos žinios ir patirtis kuriant ir/ar dalyvaujant Europos kultūros institucijų tinkluose.
  • Komunikacijos, rinkodaros bei paramos kultūrai mechanizmų išmanymas ir įgūdžiai.
  • Kompleksinių žmogiškųjų resursų valdymo įgūdžiai.
  • Geri komunikavimo ir rašymo įgūdžiai bent dvejomis Europos sąjungos kalbomis, viena iš jų – lietuvių.
  • Vietos (Kauno, Lietuvos) kultūros lauko išmanymas, padėsiantis užtikrinti vietos kultūros institucijų ir individų dalyvavimą tinkle.
  • Aukšta darbo etika ir organizaciniai gebėjimai.

KITOS KONKURSO SĄLYGOS:
Paraiškas kandidatai kviečiami siųsti e-paštu: [email protected] iki 2017 m. gruodžio 10 d.
Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: Miglė Blažauskienė, tel. nr. +37062095301; [email protected]
Per 20 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo dienos bus atrinkti finalininkai, kurie bus kviečiami gyvam pokalbiui arba interviu internetu. Įstaigos direktorius patvirtinamas ne vėliau kaip 40 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos.
Kandidatūras svarsto ir steigėjų tvirtinimui atrinktą kandidatą siūlo VšĮ „Kaunas 2022” patariamoji taryba. Atrinktąjį kandidatą/-ę tvirtina įstaigos steigėjų susirinkimas Steigėjų susirinkimas turi teisę nepatvirtinti nei vieno kandidato ir pratęsti konkursą, patikslindami sąlygas.
Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:
Aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą (su nuotrauka), išryškinant 1-8 reikalavimų punktuose minimus aspektus;
Rekomendaciją iš dabartinės / ankstesnės(-ių) darbovietės(-ių) ar kolegų, apibūdinančią kandidato organizacinius gebėjimus ir darbo etikos principus (su kontaktiniais duomenimis pasiteiravimui);
Užduotį (pasirinktinai vieną iš dviejų arba abi):
Užduotis #1: Aprašykite galimas rizikas įstaigos finansiniam stabilumui ir planuojamas priemones joms suvaldyti, įvertindami visus paraiškoje numatytus finansavimo šaltinius, ir nurodykite planuojamas rinkodaros ir papildomo finansavimo pritraukimo galimybes.
Užduotis #2: Pasiūlykite įstaigos vidinės komunikacijos su įstaigos administracine ir kūrybine komanda modelį, užtikrinsiantį sklandų projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ įgyvendinimą, įvertindami galimas vidinės komunikacijos rizikas.
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ:
Viešoji įstaiga „Kaunas 2022“ buvo įsteigta 2017 m. balandžio 6 d. su tikslu įgyvendinti „Kauno – Europos kultūros sostinės 2022“ programą. Konkurso šiam vardui gauti paraiška yra Europos komisijos ir Kauno miesto savivaldybės patvirtintas dokumentas, kurio turinio įgyvendinimas yra būtina projekto sėkmės vertinimo sąlyga.
Paraiškos dokumentas yra prieinamas internete.
Pagrindiniai projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, o taip pat ir VšĮ „Kaunas 2022“ tikslai yra bendruomeniškumo stiprinimas, meno ir mokslo inovacijų skatinimas, kultūros sektoriaus organizacijų konkurencingumo ir darbuotojų kvalifikacijos ir socialinės atsakomybės stiprinimas bei Kauno miesto ir Kauno rajono tapatumo kūrimas ir atvertis Europai. Plačiau skaityti čia.
APIE „KAUNAS 2022“ VALDYMO STRUKTŪRĄ
Viešosios įstaigos „Kaunas 2022“ bendrasteigėjai yra Kauno miesto savivaldybė, asociacija „Kultūros tempo akademija“ ir Kauno rajono savivaldybė. Patariamąjį įstaigos organą – Tarybą sudaro iki 10-ies narių, atstovaujančių steigėjams, kitiems projekto finansuotojams (LR Vyriausybei) bei viešajam interesui (nepriklausomi ekspertai).
Organizacijai vadovauja Direktorius/-ė, kuris yra pasamdytas Steigėjų ir ataskaitingas Steigėjams. Tarybos susipažinimui Direktorius/-ė teikia metinius veiklos planus ir ataskaitas. Juos tvirtina Steigėjai. Direktorius/-ė organizuoja įstaigos darbą, užtikrina funkcionavimui būtiną administracinę struktūrą, samdo ir atleidžia darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka. Pirmaisiais projekto metais, o reikalui esant ir vėliau, direktorius/-ė atsakingas ir už meno programos, kaip ji aprašyta paraiškoje Europos komisijai, kompleksinį įgyvendinimą: įgūdžių stiprinimą, kultūros edukaciją, partnerysčių tinklo plėtimą, didžiuosius renginius, bendruomenių įtraukimą, komunikacijos ir rinkodaros strategijos derinimą su projekto vizija, misija, vertybėmis. Direktorius yra atsakingas už projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ reprezentaciją ir įvaizdį lokaliai, regione ir tarptautiniu mastu ir programos įgyvendinimą.
Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas yra atsakingas Direktoriui/-ei. Direktoriaus/-ės pavaldume yra Administracijos vadovas, atsakingas už žmogiškuosius išteklius (įdarbinimas, darbo apskaita, darbo sąlygos, darbo sauga) bei administravimą. Direktorius/-ė atlieka pagrindinį vaidmenį sklandaus abiejų projekte dalyvaujančių savivaldybių bei LR Vyriausybės suplanuotų ir patvirtintų finansų valdymo klausimais, bei ieškant papildomo finansavimo privačiame sektoriuje bei įvairiuose tarptautiniuose fonduose. Finansų skyriaus vadovas yra atsakingas už kasmetinių biudžetų sudarymą, ataskaitų parengimą bei auditavimo organizavimą. Paramos poskyrio specialistai dirbs kartu su Direktoriumi ir Komunikacijos vadovu, kad pritrauktų suinteresuotus rėmėjus atskiroms programos dalims. Jie taip pat bus atsakingi už paraiškų įvairiems vietos, nacionaliniams, ES bei tarptautiniams fondams rengimą ir teikimą, įvairioms programos dalims sustiprinti.