Atviras kvietimas projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ partnerystėms

VšĮ „Kaunas 2022“ skelbia atvirą kvietimą kultūros organizacijoms tapti partneriais ir prisidėti prie „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ (toliau – „Kaunas 2022“) programos įgyvendinimo. Iki 2019 m. spalio 25 d. laukiama paraiškų, kuriose kviečiame teikti pasiūlymus programai, vadovaujantis šiame kvietime suformuluotomis sritimis, vertinimo prioritetais ir temomis.

Atvirojo kvietimo pristatymo renginio vaizdo įrašas.

Dokumentai parsisiųsti:

Konkurso taisyklės

Paraiškos anketa

Sąmatos formos pavyzdys

Jungtinės veiklos sutarties pavyzdys

 

KVIETIMO PARTNERYSTEI GAIRĖS IR PROCESO TAISYKLĖS 

Kaunas 2022 programos įgyvendinimo etapai: 

2020–2021 metai – pasirengimo laikotarpis, kurio metu kultūros sektorius tinklinasi ir tarpusavyje, ir su kitais sektoriais bei bendruomenėmis; vyksta paveldo ir atminties aktualizavimo projektai bei paveldo bendruomenės telkimas; įgyvendinamos kultūros pasiekiamumo priemonės bei kultūros ir meno projektai įvairiose Kauno miesto ir Kauno rajono seniūnijose; sukuriama ir meninės raiškos priemonėmis (viešuoju menu, literatūra, žaidimais ir kt.) įvietinama naujoji Kauno legenda ir naujasis Kauno rajono pasakojimas. 

2022-ieji – Europos kultūros sostinės meninės programos įgyvendinimas. 

Šis kvietimas galioja 2020–2022 metų tęstinėms partnerysčių veikloms Kaune ir Kauno rajone, kultūra sukuriančioms ilgalaikį poveikį regionui. Aplikuoti gali visos Lietuvoje registruotos kultūros veiklą vykdančios įstaigos. Užsienio partnerius kviečiame dalyvauti per Lietuvoje registruotas organizacijas. 

Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ siekiai

Šiuo partnerystės procesu tikimės kartu su įvairiomis kultūros organizacijomis įgyvendinti pokyčius su tikslu, kad Kaunas ir Kauno rajonas Europoje garsėtų:

 • kaip laimingų žmonių ir teigiamų patirčių vieta, kurioje vertinami vietos talentai;
 • veikti ir dalytis galinčiomis bei mokančiomis bendruomenėmis, kurių gyventojai jautrūs vietos paveldui, didžiuojasi juo ir dalyvauja kuriant šiuolaikinį Kauno miesto ir Kauno rajono veidą;
 • vietomis, kuriose kultūra yra prieinama ir pasiekiama kiekvienam dėl draugiškų ir tvarių infrastruktūros sprendimų, kūrybiškų viešųjų erdvių bei patrauklaus turinio;
 • stipriu kultūros sektoriumi – profesionaliu, matomu, vertinamu, socialiai atsakingu, įsitinklinusiu vietos ir tarptautiniu mastu, bendradarbiaujančiu su socialiniu, švietimo, verslo, IT sektoriumi ir bendruomenėmis;
 • kaip keliautojų traukos taškas, įdomus dėl aktualios šiuolaikinės kultūros ir tarptautinių šiuolaikinio meno, bendruomenių meno, dizaino ir tarpsritinių projektų.

Europos kultūros sostinės programos struktūra ir kvietimo sritys

Kauno – Europos kultūros sostinės (EKS) programa pavadinta „Šiuolaikinė sostinė“, o pagrindinis jos šūkis – „Iš laikinosios į šiuolaikinę“. Tokiu pavadinimu išreiškiamas šiuolaikinės Kauno ir Europos tapatybės kūrimo procesas, atskleidžiantis vietos ir Europos visuomenę telkiančias nūdienos vertybes. Programos pavadinimu atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiandieniniam Kaunui ir Europai, atsispiriantiems nuo dinamiškos, prasmingos ir kultūra turtingos istorijos, nebeužtenka nostalgijos. Būtina kartu atrasti, kurti ir švęsti šiuolaikinę tapatybę, šiuolaikinį miestą, šiuolaikinę Europos kultūrą.

„Kaunas 2022“ programą sudaro 6 teminės programos. Dvi papildomos programos dalys – „Kultūros tempo akademija“ ir „Mitinis žvėris“ vykdomos sąveikaujant su visomis programos kryptimis.

Kiekviena „Kaunas 2022“ programos dalis yra išsamiai pristatoma Kauno – Europos kultūros sostinės paraiškoje. Ši paraiška, padėjusi Kaunui išsikovoti EKS titulą, yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi įgyvendinant programą. Paraiškų teikėjams rekomenduojama susipažinti su šiuo dokumentu ir formuluojant savo projektų siūlymus, atsižvelgti į jame išdėstytus programos tikslus. Vertinant projektų paraiškas, bus atsižvelgiama į tai, kaip siūlomos veiklos išpildo skirtingose programos dalyse keliamus tikslus, papildo ir pratęsia programos dalių temas. 

Nuoroda į paraiškos dokumentą

 

Daugiakultūrės atminties programa „Atminties biuras“ (kvietimo sritis)

Programos „Atminties  biuras“ tikslas – pažadinti daugiakultūrę Kauno miesto ir rajono atmintį, prisiminti turtingą istoriją, skatinti pasididžiavimą savimi ir vietomis, kuriose gyvename.

„Atminties biuro“ programa siekiama priminti nutylėtas ar primirštas „mažąsias“ istorijas. Rinkdami įvairių tautybių ir religijų kauniečių pasakojimus, atsiminimus (www.atmintiesvietos.lt) norime sukurti savotišką miesto atminčių žemėlapį. Tačiau atsigręžus į praeitį, ne mažiau svarbu klausti – ko galime pasimokyti iš praeities istorijų? Kokio įkvėpimo galime pasisemti ir svarbiausia – kokio miesto mes norime ateityje?

Tikimės, kad šios istorijos padės geriau pažinti save pačius, o kartu taps įkvėpimo šaltiniu įvairiems kultūros ir meno projektams 2022 metais – spektakliams, parodoms, muzikos kūriniams, leidiniams, kurie stiprins mūsų pagarbą kitam ir kitokiam, žmogaus teisėms ir žmogiškam orumui.

Laukiamos iniciatyvos: įvairių disciplinų kultūros projektai, aktualizuojantys daugiakultūrę Kauno tapatybę, asmenų ir bendruomenių istorijas, analizuojantys bendras istorines patirtis, siejančias Kauną su kitais Europos miestais ir kultūromis, padedantys aiškiau suprasti Kauno miesto ir rajono raidą.

Vertinant pareiškėjų siūlymus, bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda puoselėjant skirtingų miesto kultūros bendruomenių, Europos kultūrų ir šalių pažinimą bei supratimą, taip pat ir į projekte aktualizuojamą kultūrų įvairovę, dalyvaujančias etnines bendruomenes, meninę projektų kokybę. 

Programos kuratorė: Daiva Citvarienė / [email protected]
Programos koordinatorė: Justina Petrulionytė Sabonienė [email protected] 

 

Paveldo programa „Modernizmas ateičiai“ (kvietimo sritis)

Programos tikslas – stiprinti modernistinio architektūros paveldo aktualumą Kauno, Kauno rajono, Lietuvos ir Europos mastu, tampant aktyviu Europos modernizmo miestų tinklo dalyviu; didinti vietos žmonių sąmoningumą modernistinio paveldo klausimais; telkti vietos bendruomenę, profesionalus bei jungtis prie tarptautinių tinklų, siekiant iš naujo pristatyti ir atverti Europai Kauno ir Kauno rajono tarpukario modernizmo paveldą; sukurti šiuolaikinę miesto ir rajono ateities viziją įvairiomis kūrybiškomis paveldo interpretavimo priemonėmis.

Europos kultūros sostinės vardas suteikia Kaunui ir Kauno rajonui galingą impulsą sukurti modernistinio paveldo išsaugojimo sėkmės istoriją. Iki šių dienų Kaune ir rajone išliko daugiau kaip 6000 tarpukario modernizmo pastatų, tačiau didžioji dalis jų yra labai prastos būklės, nesulaukia tinkamo viešojo ir privataus sektoriaus dėmesio. Ką galime padaryti, kad tai pakeistume? Pirmiausia, turime sustiprinti miestiečių ir rajone gyvenančių žmonių emocinį ryšį su šiuo paveldu, mažas bendruomenes įtraukti į kūrybišką architektūros interpretavimo, naujų verčių ieškojimo procesą. „Kaunas 2022“ programoje Kauno modernizmas veikia kaip vietos bendruomenės, paveldo specialistų, įvairių disciplinų menininkų, IT ir verslo sektorių optimistiško ir tvaraus dialogo kūrimo platforma. Pastatų ir jų savininkų istorijos renkamos www.modernizmasateiciai.lt 

„Kaunas 2022“ programoje Kauno modernizmas tampa inspiracija paveldo bendruomenių telkimui, įvairių disciplinų menininkams ir naujiems kūriniams, tapatybės, dialogo ir kūrybiškumo šaltiniu. 

Laukiamos iniciatyvos: meno, kultūros ir / ar šiuolaikines technologijas apimantys projektai, stiprinantys ir atskleidžiantys naujas Kauno ir Kauno rajono tarpukario modernizmo – kaip reiškinio – vertes, kuriantys naujas šio paveldo pasakojimo interpretacijas, atskleidžiantys Kauno ir kitų Europos bei pasaulio modernizmo miestų sąsajas ar skirtybes, skatinantys užsienio ir kitų Lietuvos miestų gyventojus pažinti materialų ir nematerialų Kauno modernizmo paveldą; virtualūs projektai, prisidedantys prie platformos www.modernizmasateiciai.lt aktyvinimo, aktualizavimo.

Programos specialusis kvietimas (veikla):

KAUNO MODERNIZMAS 360 / 365. Tai meno rezidencijų ir meninių Kauno ir Kauno rajono modernizmo reiškinio interpretacijų ieškojimo ir kūrimo programa, kurią „Kaunas 2022“ rengiasi įgyvendinti bendradarbiaujant su įvairiais kultūros operatoriais. Programa iki 2023-iųjų siekia „aktyvuoti“ iki 365 tarpukario modernizmo objektų Kauno mieste ir rajone, pasitelkiant įvairias menines ir šiuolaikinių technologijų priemones. Pareiškėjai kviečiami siūlyti projektus, paremtus vietos ar tarptautinių menininkų kūriniais, rezidencijomis ir tarpsritiniais projektais, inspiruotais šio laikotarpio palikimo Kaune ir Kauno rajone.

Plačiau apie šią kvietimo temą skaitykite nuorodoje

Vertinant projektų paraiškas, bus atsižvelgiama į šiuos aspektus: 

– teminis / tikslinis / konceptualus vietos menininkų ir užsienio menininkų įtraukimas;
– vietos bendruomenių įtraukimas;
– projekte aktualizuojamų modernizmo paveldo objektų tipologinė ir stilistinė įvairovė (siekiama, kad projektai apimtų tiek viešosios, tiek gyvenamosios paskirties pastatus, viešąsias erdves bei pristatytų skirtingas stilistines variacijas, jų reikšmes) mieste ir rajone;
– konkrečius socialinius, ekonominius ir kt. pobūdžio iššūkius (susijusius su tarpukario modernizmo paveldu) sprendžiančios ir / ar aktualizuojančios projektų idėjos, kūrybiškai siūlomas apleistų / pamirštų vietų įveiklinimo scenarijus.

Programos kuratorė: Viltė Migonytė Petrulienė / [email protected]
Programos koordinatorius: Žilvinas Rinkšelis [email protected] 

 

Dizaino programa „Dizainas laimei“ (kvietimo sritis)

Programa siekiama stiprinti Kauno, kaip UNESCO Dizaino miesto, tapatybę, aktualizuoti dizaino discipliną kaip būdą kurti tvarumui, patogumui, visuomenės gerovei tarnaujančius aplinkos sprendimus.

Dizainas yra santykis, padedantis stiprinti žmogaus ir daiktų, žmogaus ir aplinkos, žmogaus ir žmogaus ryšius. Kuo harmoningesnis ir tvaresnis ryšys, tuo daugiau laimės viduje ir išorėje. Kuo geresnis dizainas, tuo geriau atpažįstame ir įvaizdiname miestą, lengviau jame orientuojamės, oriau jaučiamės, efektyviau sprendžiame problemas ir randame išeitis iš keblių situacijų ir nesėkmingų dizaino mieste sprendimų. 

„Kaunas 2022“ kviečia kurti gero skonio ir veikimo būdo tradicijas, didinti autentiško dizaino („from China į kaimą“) tankį, puoselėti kūrybinę etiką ir estetiką, didinti kūrybininkų-dizainerių gretas, didinti empatiją, kelti ir spręsti nepatogius klausimus dėl miesto prieinamumo visiems.

Laukiamos inciatyvos: Kauno, kaip UNESCO Kūrybiškų miestų Dizaino tinklo dalyvio, tapatybę stiprinantys renginiai (įvairių dizaino sričių: tvaraus dizaino, mados, maisto, interjero, auto ir kt., kūrybinės dirbtuvės, konferencijos, parodos); dizaino objektai viešoms erdvėms Kaune ir Kauno rajone, gerinantys erdvių ir renginių jose prieinamumą, estetinę ir infrastruktūrinę kokybę ir pan. 

Programos specialusis kvietimas (veikla):

Kultūros prieinamumo didinimas Kaune ir Kauno rajone (veikla)

„Kaunas 2022“ praplečia pirminę prieinamumo reikšmę ir kalba ne tik apie sąlygų neįgaliųjų veikloms viešojo gyvenimo srityse sudarymą ir galimybę savarankiškai naudotis ištekliais, bet ir apie prieinamumą plačiąja prasme – tai reiškia sąžiningas ir vienodas galimybes visiems žmonėms, nepaisant jų pajėgumų ir negalių, lyties ir amžiaus, pilietybės ir rasės. Programa „Dizainas laimei“ siekia aktyvuoti Kauno organizacijas ir įstaigas, festivalių operatorius ir kultūros kūrėjus, kurie atsisuktų į Lietuvos visuomenę ir sudarytų sąlygas visiems pilnavertiškai naudotis paslaugomis ar prekėmis, dalyvauti gyvenime ir neriboti savęs. 

Plačiau apie šį kvietimą skaitykite nuorodoje

Laukiamos inciatyvos: kultūros, meno ir kūrybos produktų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas naudojant įvairias vertimo priemones ir technikas (gestų, užsienio kalbų vertimas, titravimas, audiovizualinis vertimas, ir pan.); universalaus dizaino sukūrimas organizacijų veiklos erdvėse – ženklinimo, nuorodų ir auditorijos krypčių valdymo gerinimas kultūros ir meno erdvėse, renginiuose; atskirties mažinimo ir prieinamumo gerinimo projektai (Brailio rašto naudojimas, balsu aktyvuota programinė įranga, kt.); Informacijos prieinamumo gerinimo projektai; organizacijų darbuotojų mokymų organizavimas. 

Vertinant projektų paraiškas, bus atsižvelgiama į šiuos aspektus:  renginio ar proceso tvarumas, poveikis KKI sektoriaus stiprėjimui regione; projekto turinyje naudojamo gero dizaino sprendimai; atvirumas – negalią turinčių asmenų, senjorų, svečių iš užsienio ir kitų bendruomenių įtraukimas į projektų rengimą ir įgyvendinimą; bendradarbiavimo su kitomis Kaune veikiančiomis kultūros organizacijomis ir įstaigomis sukūrimas, stiprinimas ir projektų tvarumas; Kauno miesto, kaip Dizaino miesto UNESCO Kūrybiškų miestų tinkle, tapatybės stiprinimas, tai yra, tarptautiškumas ir sklaida. 

Pastaba: š.m. rugsėjo 25 d. 16 val. kviečiame į specialiųjų PRIEINAMUMO GAIRIŲ pristatymo seminarą, vyksiantį Kaunas 2022 biure, Laisvės al. 36, Kaunas. 

Programos kuratorė: Jūratė Tutlytė / [email protected] 

 

Jaunimo programa „Kylantis Kaunas“ (kvietimo sritis)

Europos ir Kauno ateitis yra jaunosios kartos rankose. Tai jie kurs klestinčią ir teisingą ateities visuomenę. Mūsų bendra pareiga – padėti jaunajai kartai ugdyti savo įgūdžius ir kurti miestą, kuriame jie nori gyventi, dirbti, kurti šeimas. Ši platforma yra reakcija į didėjančią jaunimo emigraciją iš Kauno į labiau klestinčias, dinamiškesnes vietas Europoje. „Kylantis Kaunas“ yra ilgalaikė jaunimo įtraukimo į kultūros kūrimą mieste ir rajone strategija, padėsianti jiems kurti vietą, kurioje jie norėtų pasilikti.

Šia programa siekiama suteikti naujas galimybes jaunajai kartai kurti ir reikšti savo idėjas, įgalinti jaunuolius prisidėti prie miesto pokyčių ir ateities kūrimo, ugdyti jų lyderystės savybes ir skatinti jaunuolių aktyvų dalyvavimą Kauno miesto ir rajono kultūriniame ir pilietiniame gyvenime.

Programos „Kylantis Kaunas“ vizijos ir turinio kūrėjai – jaunoji karta. Jiems – „Kaunas 2022“ Kauno iššūkio programos ir „kitų Kaunas 2022“ jaunimo iniciatyvų dalyviams bus patikėtas 2022-ųjų pagrindinio jaunimui skirto renginio sumanymas ir jo įgyvendinimas. 

Dar viena programos „Kylantis Kaunas“ misija – stiprinti švietimo ir kultūros sektorių ryšius, užtikrinti „Kaunas 2022“ ir kitų kultūros įstaigų, projektų sklaidą darželiuose bei mokyklose, prisidėti vystant inovatyvius meno ir kultūros edukacijos įrankius ir programas kūdikiams, darželių ir mokyklų auklėtiniams bei kitoms jaunimo grupėms.

Laukiamos iniciatyvos: projektai, skatinantys jaunosios kartos dalyvavimą kultūros projektuose, ugdantys jaunosios kartos kūrybinę ir pilietinę raišką, nauji edukaciniai projektai jaunimui, Kaunas 2022 programos vertybes ir temas atspindintys specialieji edukaciniai projektai vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms, veiklos, stiprinančios ryšius su švietimo įstaigų tinklu, jauniausiajai kartai – kūdikiams ir jų tėveliams skirtos veiklos.

Vertinant projektų pasiūlymus, bus atsižvelgiama į projektų kuriamas galimybes jaunimo raiškai, ryšių stiprinimui tarp kultūros ir švietimo sektorių, įtraukiamų vaikų ir jaunimo amžiaus grupių įvairovę.

Programos kuratorė: Evelina Šuscickytė / [email protected]
Programos koordinatorė („Kauno Iššūkis“): Aurelija Prašmuntaitė [email protected]

 

Bendruomenių programa „Visi kaip vienas“ (kvietimo sritis)

Tai – bendruomeniškumą, pasitelkiant kultūrą, skatinanti programa. Jos tikslas – įgalinti skirtingas bendruomenes puoselėti savo kultūrą ir tapti svetingais savo vietos šeimininkais, besidalijančiais kultūra su kauniečiais, lietuviais, europiečiais. Programa siekiama aktyvinti bendruomenes, padėti atskleisti kultūrinį vietos potencialą, skatinti dalyvaujamąją kultūrą, stiprinti pilietinį aktyvumą priimant sprendimus ir kuriant / puoselėjant vietos kultūrą, skatinti kritinį mąstymą, atsakomybę už save ir už kitą, meninės ir kultūrinės pasaulėžiūros plėtrą.

Laukiamos iniciatyvos: meninės ir kūrybinės veiklos, skatinančios naujų bendruomenės narių (ar skirtingų bendruomenių) įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą kultūroje ir pilietiniame gyvenime; stiprinančios gyventojų dalyvavimą savo aplinkos kūrime ir gerinime bei stiprinančios vietos tapatybės sampratą; inicijuojančios skirtingų sektorių jungtis ir tvarias partnerystes; inicijuojančios vietos ir tarptautinių menininkų bendradarbiavimą; stiprinančios tarpkultūrinį ir tarptautinį bendradarbiavimą (prioritetinės kryptys – buvusios, esamos ir būsimos Europos kultūros sostinės, miestų-partnerių bendruomenės); stiprinančios įvairių subkultūrų ir industrinės kultūros iniciatyvas; inicijuojančios veiklas, orientuotas į paupių, taip pat ir pamirštų / apleistų vietų įveiklinimą.

Vertinant partnerystės projektų paraiškas, atsižvelgiama į šiuos aspektus:
– kaip projekto turinyje atsiskleidžia tarpsritiškumas;
– įvairių sektorių bendradarbiavimo skatinimas ir tvarumo modelių paieška;
– ko-kūrybos, dalyvaujamojo, bendruomeninio meno principų taikymas;
– vietos bei užsienio menininkų įsitraukimas;
– kaip projekte yra skatinamas bendruomeniškumas ir pilietiškumas, atsakomybė už konkrečią (viešą) vietą;
– konkrečius socialinius, ekonominius ir kt. pobūdžio iššūkius (susijusius su bendruomenėmis) sprendžiančios ir / ar aktualizuojančios projektų idėjos;
– kūrybiški apleistų / pamirštų vietų įveiklinimo scenarijai (per minkštąsias, menines veiklas).

Programos kuratorė: Greta Klimavičiūtė Minkštimienė / [email protected]
Programos koordinatorė: Stefanija Paulauskaitė (Fluxus Labas) [email protected]

Regioninių partnerysčių ir „Upynių“ programos kuratorė: Viltė Migonytė Petrulienė / [email protected]
Regioninių partnerysčių ir „Šiuolaikinių seniūnijų“ koordinatorė: Augustina Kinderytė / [email protected] 

 

„Mitinis Kauno žvėris“ (kvietimo sritis)

Vienijančio ir patrauklaus Kauno ir Kauno rajono pasakojimo kūrimo programa. Vykdant programą įtraukiami vietos gyventojai kuriant šiuolaikinę Kauno ir Kauno rajono legendą. Renginiai ir projektai bus skirti suburti vietos ir užsienio žiūrovams. Mitinis žvėris Kaunas 2022 programoje pristatomas kaip miesto energijos ir jėgos metafora. Žvėries istorija yra miesto istorija, kuri 2022-ųjų metų Didžiųjų renginių ir kitų meno projektų dėka taps svarbia kolektyvinės miesto sąmonės dalimi.  

Mitinio Kauno žvėries pasakojimo struktūrinė schema, pagrindinės gairės bei naudingos nuorodos yra pristatomos čia: https://kaunolegenda.lt/apie-mus/
Daugiau informacijos apie Kauno žvėrį ir jį lydinčius pasakojimus galima rasti portale: www.kaunolegenda.lt 

Laukiamos iniciatyvos: naujojo Kauno mito įprasminimas Europos mitologiniame kontekste pasitelkiant vizualaus ir viešojo meno kūrinius, landšafto dizaino, literatūros, scenos menų, muzikos kūrinius, komiksus, žaidimus ir kitas meno formas. 

Vertinant projektus bus atsižvelgiama į projektų ryšį su projekto įgyvendinimo vietomis ir Naujojo mito suderinimą su jų legendomis; į tai, kaip siūlomi projektai padės vystyti / įveiklinti viešas Kauno miesto ir rajono erdves, kaip projektų kūrime dalyvauja vietos bendruomenės; į projektų turinio žaidybiškumą, interaktyvumą, patrauklumą miesto ir rajono, Lietuvos ir užsienio svečiams; į projekto kuriamas galimybes vystyti rinkodaros kampanijas.

Programos kuratorius: Rytis Zemkauskas / [email protected]
Programos koordinatorė: Indrė Aleksandravičiūtė [email protected]

 

Kultūros sektoriaus partnerysčių programa „Atsibusk, sukrusk“ (kvietimo sritis)

Programos tikslas – kurti kultūrinių partnerysčių tinklą tarp vietos ir Lietuvos, Baltijos regiono bei Europos kultūros organizacijų, skatinti kultūros institucijas atsigręžti į šiuolaikines auditorijas. Ši programa įgyvendinama aktyvinant kultūros sektoriaus reguliarius susitikimus, diskusijas, tarptautinius mainus ir įgyvendinant atvirus kvietimus kultūros organizacijoms, tarp jų ir šį, prisijungti prie „Kaunas 2022“ programos. Ši kvietimo sritis suteikia galimybę pasiūlyti projektus, kurie siejasi su keliomis kvietimo sritimis ar „Kaunas 2022“ programos dalimis ir veiklas, kurios praplečia arba papildo anksčiau įvardytas „Kaunas 2022“ programos temas. 

Laukiamos iniciatyvos: anksčiau išvardytas programos dalis papildantys, jungtis tarp šių programų kuriantys projektai; specialiai EKS metams skirtų programos dalių, reguliarių kultūros projektų (festivalių ir reguliarių renginių) ir kultūros įstaigų programų tinkleliuose organizavimas; projektai, plečiantys partnerystes tarp kultūros įstaigų – bendro turinio, komunikacijos ir kitų kampanijų veiklos; projektai, plečiantys partnerystes tarp kultūros ir kitų (švietimo, verslo, mokslo ir inovacijų) sektorių.

Specialieji vertinimo kriterijai: Vertinant partnerystės projektų paraiškas, bus atsižvelgiama į siūlomų veiklų meninę kokybę ir tarptautinę reikšmę, patrauklumą tarptautinei auditorijai, partnerysčių tarp kultūros įstaigų ir tarp skirtingų sektorių unikalumą ir tvarumą, komunikacijos ir prodiusavimo planus, auditorijų plėtros strategiją.

Programos kuratorė: Agnė Burovienė / [email protected]
Taip pat konsultuoja:
Vadovė Virginija Vitkienė / [email protected]
Tarptautinių ryšių ir programų vadovė Ana Čižauskienė / [email protected] 

Kvietimo tapti „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos partneriais taisyklės

     1. Taisyklėse vartojamos sąvokos

Kvietimas teikti paraiškas (toliau – Kvietimas) – dokumentas, kuriame nurodomos programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ partnerių projektų sritys ir prioritetai, reikalavimai išlaidoms ir projektų kokybei, siekiami rezultatai, reikalavimai pareiškėjams, projektų vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka, kiti reikiami duomenys. 

Partnerystės projektų vertinimo darbo grupė (toliau – PVG) – VšĮ „Kaunas 2022“ direktoriaus įsakymu iš VšĮ „Kaunas 2022“ darbuotojų, Kauno miesto ir rajono savivaldybių ir išorės ekspertų sudaryta (-os) grupė (-ės), kurios (-ių) tikslas – atlikti projektų vertinimą, atsižvelgiant į projektų vertinimo kriterijus, siūlyti projektų koprodiusavimui skiriamas programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ biudžeto sumas, rengti projektų paraiškų vertinimo ataskaitas, teikti informaciją apie projektų vertinimą VšĮ „Kaunas 2022“ direktoriui.

Partnerystės projekto paraiška – dokumentas, kurį pateikia pareiškėjas, siekdamas tapti „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos partneriu.

Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą bendradarbiaujant su VšĮ „Kaunas 2022“.

Projektas – konkretaus laikotarpio kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – unikalaus produkto ar paslaugos sukūrimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje baigtos visos projekto veiklos.

Partnerystės projekto partneris (toliau – partneris) – pareiškėjas, pasirašęs jungtinės veiklos sutartį su VšĮ Kaunas 2022 dėl bendro projekto įgyvendinimo.

Sritys – programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ siekiais paremtos partnerystės projektų sritys.

Veiklos – pareiškėjo projekto paraiškoje numatomos įgyvendinti veiklos.

Jungtinės veiklos sutartis – sutartis, sudaroma tarp pareiškėjo ir VšĮ „Kaunas 2022“ dėl bendro partnerystės projekto įgyvendinimo.

     2. Partnerystės projektų paraiškų teikimas

Projektų paraiškos teikiamos šiame apraše nustatyta tvarka ir terminais. Projektų paraiškos teikiamos iki 2019 m. spalio 25 dienos (imtinai) elektroniniu paštu [email protected], laišką pavadinant „PARAIŠKA_organizacija“.

Pareiškėjas Kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą nustatytos formos projekto paraišką. Kartu su paraiška pateikiami Kvietime nustatyti dokumentai. Už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas. 

Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną partnerystės projekto paraišką, kurią gali sudaryti neribotas skaičius veiklų pagal kvietime nurodytas programos sritis. Kiekvienai skirtingai veiklai teikiamas projektas pildomas kitoje anketoje. 

Pasibaigus projektų paraiškų pateikimo terminui, negalima pareiškėjų iniciatyva projektų paraiškų taisyti, tikslinti, pildyti ar pateikti papildomus dokumentus.

Veiklų, numatomų Projektų paraiškose įgyvendinimo laikotarpis: 2020 balandžio 1 d.–2022  gruodžio 31 d. (imtinai). Paraiškos gali būti teikiamos visam arba daliai įvardyto laikotarpio.

Paraiškos gali būti pildomos lietuvių arba anglų kalba.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 25 d. (imtinai) 24:00 val.  

     3. Reikalavimai paraiškų teikėjams

Paraiškas tapti „Kaunas 2022“ partneriais gali teikti visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.  

Kvietime partnerio teisėmis gali dalyvauti ir užsienio organizacijos, tačiau pagrindinis partnerystės projekto partneris privalo būti registruotas Lietuvoje.

Partnerystės projektų veiklos turi vykti Kauno mieste ir rajone ar kitur Lietuvoje bei užsienyje, jei projektas skirtas programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ sklaidai ir atitinka programos kriterijus bei vertybes.

     4. Paraiškų pildymas

Norėdami pildyti paraišką, atsisiųskite paraiškos dokumentus: Paraiškos anketą (pildyti kiekvienai veiklai atskirai) ir Sąmatos formą (pildoma visoms veikloms bendrai). 

Užpildykite reikiamus informacijos laukus ir išsaugokite dokumentą.

Pareiškėjai pasirenka, kurioms programos sritims ar veikloms teikti veiklos pasiūlymus. Kiekvienai skirtingai sričiai ar veiklai teikiamas projektas pildomas kitoje anketoje, kuri yra vienos paraiškos dalis. Visoms veikloms pildoma viena preliminarios sąmatos forma. 

Užpildytą paraišką siųskite elektroniniu paštu[email protected] iki kvietimo taisyklėse nurodyto termino.

Pareiškėjai gali registruotis konsultacijai dėl paraiškos pildymo. Konsultacijas teikia VšĮ „Kaunas 2022“ darbuotojai projekto kvietimo laikotarpiu trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9:00 iki 18:00 adresu Laisvės al. 36, Kaunas. Registruotis galima adresu: [email protected] arba konkrečios programos kuratorių adresais, kurios rasite: https://kaunas2022.eu/komanda/ 

     5. Paraiškų vertinimas

Paraiškų vertinimą koordinuoja ir administruoja VšĮ „Kaunas 2022“.

Paraiškas vertina darbo grupė, į kurios sudėtį įeina: VšĮ „Kaunas 2022“ atstovai, Kauno miesto savivaldybės atstovas, Kauno rajono savivaldybės atstovas, VšĮ „Kaunas 2022“ direktoriaus įsakymu tvirtinami išorės ekspertai.   

Darbo grupės nariai vertina visas gautas paraiškas, remdamiesi 8 paraiškų vertinimo kriterijais.

VERTINIMO KRITERIJAI: 

1) Europinis aspektas  (15 balų)
„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ yra Europos Komisijos globojama iniciatyva, kurioje didelis dėmesys skiriamas Europos tarpkultūriniams ryšiams, dialogui, didesnio tarpusavio supratimo skatinimui, Europos kultūrinės įvairovės ir europietiškų vertybių skatinimui.

Programos partnerių veiklos turėtų prisidėti stiprinant „Kaunas 2022“ programos europinį aspektą:

 • Pabrėžiant bendruosius europietiškosios kultūros aspektus, aktualias temas;
 • Stiprinant savo regiono kaip bendros Europos tapatybės aspektą, skatinant kultūrų įvairovę;
 • Užmezgant naujas ir stiprinant esamas partnerystes bei kultūrinius mainus su kitomis Europos šalimis, miestais, bendruomenėmis, menininkais, organizacijomis ir jų tinklais.

2022 m. Kaunas dalysis Europos kultūros sostinės titulu su Liuksemburgo miestu Esch-sur-Alzette. Sudarant „Kaunas 2022“ programą, skatinamos Kauno organizacijų partnerystės, kultūriniai mainai su Esch-sur-Alzette kultūros ir meno organizacijomis.

Skatinamos iniciatyvos: 

 • Europos menininkų ir kultūros projektų pristatymas Kaune ir Kauno rajone;
 • veiklos, prisidedančios prie kultūrinių ryšių kūrimo Europoje;
 • menininkų ar kiti kultūriniai mainai su kitais Europos miestais;
 • projektai, atspindintys Europai svarbias temas;
 • projektai, kuriantys ryšius tarp Europos bendruomenių ir miestų, skatinantys pagarbą kitam ir dialogą tarp skirtingas patirtis turinčių Europos bendruomenių / šalių;
 • atmintinų Europą siejančių įvykių, asmenybių, istorijų aktualizavimas, ir kt.

2) Projekto poveikis ir tvarumas (15 balų)
„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ yra projektas, turintis pabaigą, tačiau orientuotas į ilgalaikius rezultatus. Todėl „Kaunas 2022“ programoje prioritetas teikiamas veikloms ir projektams, turintiems ilgalaikį poveikį ir tęstinumo galimybę. 

Skatinami projektai, sprendžiantys Europos visuomenei aktualius iššūkius, vietos iššūkius, orientuoti į teigiamų pokyčių kūrimą, kuriantys naudą vietos bendruomenėms arba miestui.

Rengdami partnerystės projektų paraiškas, organizatoriai taip pat raginami atsižvelgti į veiklos tvarumo aspektus ir įvertinti veiklų tęstinumo galimybes: ar projektas turi alternatyvius finansavimo šaltinius? Ar bus užtikrinti reikalingi resursai projekto tęstinumui? Pavyzdžiui, jei projekto metu sukuriamas specialus tinklalapis, kas rūpinsis tinklalapio palaikymu projektui pasibaigus? Jeigu sukuriamos naujos edukacinės programos, ar jos bus tęsiamos projektui pasibaigus? Jei projektas rengiamas kartu su partneriais, ar ši partnerystė bus tęsiama siekiant projekto tęstinumo? Ar pareiškėjas ketina tęsti darbą su projektui pasirinkta auditorija / auditorijomis?

3) Auditorijų vystymas ir įtraukimas (20 balų)
Vienas iš „Kaunas 2022“ programos prioritetų – visuomenės dalyvavimo kultūroje skatinimas. Įgyvendinus programą, tikimasi ženklaus Kauno ir Kauno rajono gyventojų, besinaudojančių kultūros paslaugomis, skaičiaus, taip pat ir gyventojų pasitenkinimo kultūros paslaugomis augimo. 

Paraiškose bus vertinami organizatorių siūlymai ir inovacijos siekiant aktyvesnio visuomenės dalyvavimo kultūroje. 

Skatinamos veiklos:

 • Auditorijų tyrimai, apklausos, dirbtuvės, kuriose siekiama išsiaiškinti specifinių visuomenės grupių poreikius, kliūtis dalyvauti kultūros organizacijų rengiamose veiklose ir ieškoti inovatyvių auditorijų vystymo priemonių;
 • Savanorystė ir aktyvus gyventojų dalyvavimas įgyvendinant „Kaunas 2022“ programą;
 • Projektai, kurie skatina naujų auditorijų pritraukimą į kultūros įstaigos rengiamas veiklas;
 • Veiklos ir priemonės, auginančios kultūros įstaigų / renginių lankomumą;
 • Naujos kultūrinio turinio animavimo, auditorijų įtraukimo priemonės ir inovacijos;
 • Kultūrinės programos viešosiose erdvėse;
 • Kultūros paslaugų decentralizacija, bendruomeninių kultūros iniciatyvų kūrimas;
 • Kultūrinės iniciatyvos, kurių įgyvendinime ir sprendimų priėmime aktyvų vaidmenį atlieka vietos gyventojai; 
 • Egzistuojančių kultūros paslaugų ir renginių pasiekiamumo gerinimas ir naujų iniciatyvų, paremtų universalaus dizaino, dizaino visiems* ir prieinamumo (angl. accessibility) principais paremtų kultūros paslaugų / produktų kūrimas.

*Dizaino visiems (angl. Design for All) idėja vienija ne tik Europos, bet ir pasaulinę praktiką, kuri yra nukreipta į gyvenimo kokybės gerinimą, remiantis dizaino visiems principais. Dizainas visiems įprasmina holistinį požiūrį, kuris atsiremia į universalaus, įtraukaus (angl. inclusive) ir į naudotojo poreikius orientuoto dizaino vertybes. Siekiama, kad visa aplinka, daiktai ir paslaugos būtų prieinami kiekvienam žmogui, nepaisant jo sveikatos, išvaizdos, socialinio statuso ar kitų dalykų. Dizainas visiems yra judėjimas už žmogiškumą ir humanistines vertybes, pasitelkiant dizainą ir dizainerišką mąstymą siekiant spręsti dabarties ir ateities iššūkius (kaip antai: migracija, senstanti visuomenė, socialinė atskirtis ir kt.). Pastebima, kad negalia yra tik viena iš socialinės įtraukties darbotvarkės dalių. Akcentuojama pagarba vartotojų įvairovei, saugumas sveikatai ir sveikos aplinkos bei erdvių naudojimo skatinimas, funkcionalumas, išmanumas, tvarumas, prieinamumas bei patrauklumas.

Bendradarbiaudama su vietos ir tarptautiniais partneriais, VšĮ „Kaunas 2022“ parengė kultūros lauko ekspertams skirtas kultūros paslaugų pasiekiamumo gerinimo gaires. Partneriai, teikiantys paraiškas, raginami atsižvelgti į dokumente surinktas rekomendacijas ir užtikrinti maksimalų savo kuriamo turinio programai pasiekiamumą ir pritaikymą įvairioms visuomenės grupėms.

4) Partnerysčių vystymas (10 balų)
Tikimasi, kad programa „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ paskatins naujas partnerystes tarp kultūros organizacijų, skirtingų sektorių, taip pat ir tarptautines partnerystes. Organizatorių pateiktose paraiškose bus vertinamos projekto kuriamos galimybės naujoms vietos ir tarptautinėms partnerystėms tarp ne pelno siekiančių organizacijų / sektorių, kurios sustiprintų organizaciją, padėtų užmegzti ryšį su naujomis auditorijomis, teiktų naujų perspektyvų ateities veikloms ar organizacijos vystymui.

5) Projekto inovatyvumas ir kontekstualumas (20 balų)
Skatinami projektai, kurie atitiktų programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ temines kryptis, programos viziją ir šūkį, siūlytų naujas, tarpdisciplinines, anksčiau Kaune / Lietuvoje nepristatytas naujoves ar meninį turinį, aktualias šiandienines kūrybines praktikas, pasitelktų šiuolaikinius technologinius sprendimus, eksperimentines metodikas ir praktikas, skatintų profesionalaus meno ir kultūros pasiūlos augimą Kauno mieste ir rajone, tobulėjimo galimybes vietos kultūros ir meno profesionalų bendruomenei, naujas galimybes vietos menininkams ir kūrėjams. Vertinant projektą pagal šį kriterijų, taip pat atsižvelgiama į jo atitikimą teikiamos kvietimo srities prioritetams.

6) Projekto komunikacija (10 balų)
Vertinant partnerystės projektų paraiškas, komisija atsižvelgs į pareiškėjų numatytus projekto viešinimo planus ir inovatyvias komunikacijos strategijas. Pareiškėjas projekto aprašyme turi numatyti projekto viešinimo gaires, kuriose nurodomi projekto komunikacijos tikslai, tikslinės auditorijos, priemonės ir partnerystės, padėsiančios užtikrinti maksimalų projekto matomumą ir prieinamumą.

7) Projekto valdymas (5 balai)
VšĮ „Kaunas 2022“ siekia užtikrinti efektyvų ir skaidrų partnerystės projektų įgyvendinimą, viešojo administravimo procedūroms taikomų reikalavimų įgyvendinimą. Projekto paraiškoje organizatoriai prašomi aprašyti projektą vykdančios komandos sandarą, nurodyti asmenis, kurie bus atsakingi už projekto viešųjų pirkimų vykdymą, finansinių procedūrų vykdymą ir buhalteriją, projekto valdymą ir kt., ankstesnę įstaigos patirtį įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ir kitą aktualią informaciją, liudijančią organizatoriaus pajėgumą įgyvendinti projekto veiklas, užtikrinant tinkamą Lietuvos įstatymuose ir partnerystės vykdymo taisyklėse numatomų administravimo procedūrų įvykdymą. Taip pat bus vertinamas projekto veiklų grafikas, projekto išlaidų sąmata ir jos pagrįstumas, numatytos priemonės papildomam projekto finansavimui užsitikrinti.

8) Poveikis aplinkai (5 balai)
Paraiškų teikėjai raginami apgalvoti, kaip projektas prisidės prie darnaus vystymo gamtosaugine, socialine, ekonomine, naujos infrastruktūros kūrimo ir kt. prasmėmis, saikingo vartojimo ir tvarios gyvensenos, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo ir darnaus vystymo, gamtosauginių bei ekologinių vertybių sklaidos ir sąmoningumo ugdymo. Įgyvendinant projektus turi būti siekiama kuo mažesnio neigiamo poveikio aplinkai, taršos ir vienkartinių gaminių vartojimo.

Darbo grupės narys, atlikdamas projektų paraiškų vertinimą, pildo projekto vertinimo lapą, nurodydamas pagal kiekvieną kriterijų skiriamą balų skaičių.

Jei dėl projekto paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos projektus vertinanti darbo grupė negali tinkamai įvertinti projekto paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo, ji turi teisę paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir dokumentus.

VšĮ „Kaunas 2022“ direktoriaus įsakymu paskirtas Įstaigos darbuotojas, gavęs darbo grupės narių užpildytus projektų vertinimo lapus, parengia bendrą projektų paraiškų vertinimo ataskaitą, kuri aptariama darbo grupės posėdyje.

Darbo grupė posėdžio metu priima sprendimą dėl paraiškų vertinimo ataskaitoje nurodytų duomenų (darbo grupės narių kiekvienam paraiškos vertinimo prioritetui (-ams) ir (ar) kriterijui (-ams) skirtų balų vidurkių ir rekomendacijų) ir kiekvienai paraiškai parengia darbo grupės sprendimą:

 • Įtraukti projektą į bendrąją „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ programą ir ko-prodiusuoti paraiškoje pasiūlytas veiklas; 
 • įtraukti projektą į bendrąją „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ programą ir prisidėti prie šių veiklų viešinimo;
 • Neįtraukti projekto į „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ programą.

Darbo grupė taip pat rekomenduoja biudžeto sumą, skirtą partnerystės projekto veiklų ko-prodiusavimui ir parengia pagrindžiantį konsoliduotą darbo grupės komentarą, remiantis paraiškos kriterijų atitikimu. Darbo grupei priėmus sprendimą keisti paraiškų vertinimo ataskaitoje nurodytą (-us) duomenį (-is), toks sprendimas yra argumentuojamas darbo grupės posėdžio protokole.

Darbo grupės nariai vertinimo proceso metu gali formuluoti rekomendacijas, kaip pagerinti projekto kokybę ar jį sklandžiau integruoti į programos sritis.

Darbo grupė, vertindama darbo grupės narių projektų vertinimo išvadas, turi teisę nušalinti darbo grupės narį nuo paraiškos (-ų) svarstymo, jeigu yra pagrįstai manoma, kad darbo grupės nario paraiškos vertinimas gali būti šališkas. Tokiu atveju darbo grupės narių susirinkimo sprendimas yra argumentuojamas posėdžio protokole.

Remiantis darbo grupės priimtais sprendimais, bus parengtas partnerystės projektų sąrašas, kurį įsakymu tvirtina VšĮ „Kaunas 2022“ direktorius.

Partnerystės projektų vertinimo rezultatai bus skelbiami pasibaigus paraiškų vertinimui, ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 29 d. VšĮ „Kaunas 2022“ tinklalapyje: www.kaunas2022.eu 

Organizacijos, kurių pasiūlyti projektai įtraukiami į „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programą, ne vėliau kaip iki 2020 balandžio 1 d. pasirašo su programą vykdančia VšĮ „Kaunas 2022“ jungtinės veiklos sutartį (žr. Priedas nr.1), kurioje įsipareigoja veikti bendrai, įgyvendindamos iš Kauno miesto savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės ir LR Vyriausybės biudžeto lėšų finansuojamą programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ partnerystės projektą.

     6. Bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas

Įgyvendindamas bendradarbiavimo projektą, projekto vykdytojas:

 • laikosi jungtinės veiklos sutartyje numatytų įsipareigojimų;
 • užtikrina skaidrų projekto biudžeto vykdymą;
 • organizuoja viešųjų pirkimų procedūras Projekto veikloms įgyvendinti (jei projekto vykdytojui taikoma);
 • Laiku teikia VšĮ „Kaunas 2022“ veiklos, finansines ir kitas Projekto įgyvendinimo metu privalomas teikti ataskaitas ir dokumentus;
 • teikia VšĮ „Kaunas 2022“ projekto veiklos statistiką projekto poveikio fiksavimo ir programos „Kaunas 2022“ tyrimų tikslais;
 • užtikrina efektyvią projekto veiklų viešąją komunikaciją, informacijos apie projekto veiklas prieinamumą visuomenei, programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, Europos Sąjungos, Kauno miesto, Kauno rajono ir LR Vyriausybės logotipų matomumą visose projekto komunikacijos priemonėse, atsižvelgiant į logotipo naudojimo gaires;
 • siekia užtikrinti maksimalias galimybes įvairioms visuomenės grupėms, turinčioms mažesnes galimybes ir patiriančioms sunkumus dalyvauti projekto veiklose.  

Bendradarbiavimo projektas įgyvendinamas Kauno miesto savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės, LR Vyriausybės finansuojamos ir „VšĮ Kaunas 2022“ vykdomos programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ bei bendradarbiavimo projekto vykdytojo lėšomis.

Projekto partneriai pasirašo priedą prie jungtinės veiklos sutarties, kuriame nustatoma:

 • Projekto partnerių įsipareigojimai;
 • Projekto veiklos rodikliai;
 • Projekto įgyvendinimo grafikas;
 • Projekto sąmata ir numatomi finansavimo šaltiniai (projekto biudžetas ir sąmata kasmet tikslinama, detalizuojant ateinančių metų veiklos planus ir išlaidų pagrindimą);
 • Projekto biudžeto paskirstymas pagal partnerius.

Abi sutarties šalys įsipareigoja vykdyti sutartyje ir jos prieduose nustatytas sąlygas, o vienam iš jų nustojus vykdyti sąlygas, gali būti nutraukta.

Programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ lėšas, numatytas partnerystės projekto įgyvendinimui, VšĮ „Kaunas 2022“ perveda projekto partneriui dalimis kas ketvirtį, pagal iš anksto patvirtintą projekto biudžeto paskirstymo planą ir grafiką. Lėšos pervedamos prasidėjus naujam ketvirčiui ir tik gavus praėjusio ketvirčio lėšų panaudojimo ataskaitą bei buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių biudžeto lėšų panaudojimą, suvestinę bei tarpinių rodiklių suvestines. 

Programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ lėšomis tinkamos apmokėti projekto išlaidos yra projekto įgyvendinimo laikotarpiu patirtos išlaidos, būtinos siekiant projekte numatytiems rezultatams pasiekti ir įtrauktos į projekto sąmatą. Šios išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu, atitikti skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo principus. Projekto sąmatoje gali būti numatomos kūrybinių įstaigos darbuotojų, įgyvendinančių Projektą, atlyginimo išlaidos (iki 20 % bendro projekto biudžeto), komandiruočių išlaidos, skirtos projektą vykdančios organizacijos tinklaveikai. Įstaigos administracinės išlaidos gali būti deklaruojamos kaip Partnerio indėlis į projektą. 

Programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ lėšomis negali būti apmokamos: projektų paraiškų rengimo išlaidos, baudos, delspinigiai, išlaidos finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidos, išlaidos paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidos, projekto veiklai reikalingų patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ar partneriui, pastatų apsaugos ir tvarkybos, nuomos išlaidos; projekto įgyvendinimo išlaidos, finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių, išlaidos, skirtos veikloms, kurios bet kokiomis formomis, metodais ar būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus, transporto priemonių, nekilnojamojo turto įsigijimas, biuro patalpų nuoma, biuro patalpų remontas, projekto įgyvendinimui nebūtinos, rinkos kainas viršijančios ir patikimo finansų principo neatitinkančios išlaidos, išlaidos tarpininkams ar konsultantams, kuriose darbų ar paslaugų kaina siejama su išlaidų dydžiu, nepagrįstu faktine atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte, išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) ar yra finansuojamos iš Kauno miesto ir / arba Kauno rajono savivaldybių biudžetų. Šios išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti programos „Kaunas 2022“ lėšomis. Jeigu išlaidos, laikomos netinkamomis, yra būtinos projektui įgyvendinti, jos turi būti finansuojamos projekto vykdytojo ar kito projekto partnerio nuosavomis (ar iš kitų finansavimo šaltinių pritrauktomis) lėšomis.

Vykdydamas projekto veiklas ir administruodamas projekto biudžetą, projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti jungtinės veiklos sutartyje nustatytų veiklos ir biudžeto planų įgyvendinimą, teikti ketvirtines veiklos ir biudžeto vykdymo ataskaitas, veiklos ir biudžeto planus būsimam ketvirčiui (priedas prie Sutarties), galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (priedas prie Sutarties).

Kviečiame pareiškėjus konsultuotis

Pareiškėjai gali registruotis konsultacijai dėl paraiškos pildymo. Konsultacijas teikia VšĮ „Kaunas 2022“ vadovė, tarptautinių ryšių ir programų vadovė bei kuratoriai projekto kvietimo laikotarpiu trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9:00 iki 18:00 adresu Laisvės al. 36, Kaunas. Registruotis galima adresu: [email protected] arba konkrečios programos kuratorių adresais, kurios rasite: https://kaunas2022.eu/komanda/ 

Pastaba: Kauno ir Kauno rajono biudžetinės įstaigos kviečiamos teikti paraiškas vadovaujantis šiomis pačiomis taisyklėmis. Atrinkus partnerystės organizacijas, minėtoms įstaigoms gali skirtis sutarties forma.