VŠĮ „KAUNAS 2022“ DIREKTORIAUS (-ĖS) PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Kaunas 2022“ (toliau – Įstaigos) direktoriaus (-ės) pareigybė reikalinga Įstaigos veiklai organizuoti ir veikti Įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis, Įstaigos priežiūrai, plėtrai ir Įstaigos nuostatose nurodytų tikslų ir funkcijų vykdymui užtikrinti.

2. Direktorių konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Su paskirtu direktoriumi visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo pasirašo neterminuotą darbo sutartį.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Direktorius (-ė) turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti ne mažesnį nei magistro universitetinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadybinio darbo patirtį kultūros įstaigoje arba tarptautiniame projekte, dydžiu ir kompleksiškumu panašiame į Europos kultūros sostinės;
3.3. išmanyti šių nuostatų 5 punkte nurodytus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
3.4. gerai mokėti nors dvi Europos sąjungos kalbas, vieną iš jų – lietuvių, ir turėti kompiuterio raštingumo įgūdžių;
3.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Savivaldybės kultūros ir meno sklaidos ir plėtros procesais;
3.6. turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
3.7. mokėti vertinti, analizuoti kūrybinės veiklos programas ir projektus;
3.8. išmanyti ir gebėti taikyti kūrybinės ir meninės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;
3.9. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
3.10. mokėti organizuoti ir planuoti Įstaigos darbą;
3.11. mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
3.12. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.13. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus, etikos normas ir gebėti vadovautis jais savo veikloje.

4. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo veikti Įstaigos naudai.

5. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir su kultūros administravimu ir kultūros politika susijusiais teisės aktais, Tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, Įstaigos įstatais ir šiais pareiginiais nuostatais.

III. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

6. Direktoriaus funkcijos yra šios:
6.1. organizuoti Įstaigos veiklą ir veikti Įstaigos vardu, bendradarbiaujant su kitais asmenims;
6.2. rengti Įstaigos veiklos planus, perspektyvines programas ir tvirtinti pagal nustatytą tvarką;
6.3. dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių, susijusių su Įstaigos priežiūra, plėtra ir Įstaigos įstatuose nurodytų paslaugų teikimu, veikloje;
6.4. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, skatinti ir skirti drausmines nuobaudas, tvirtinti darbuotojų pareiginius nuostatus;
6.5. rengti darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo taisykles;
6.6. visuotiniam dalininkų susirinkimui siūlyti Įstaigos veiklos rodiklius;
6.7. teikti Įstaigos valdymo organams informaciją apie Įstaigos veiklos prognozes, planus;
6.8. rengti ir teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą;
6.9. kaupti ir analizuoti informaciją apie Įstaigos suteiktas paslaugas;
6.10. rengti ir teikti Tarybai ar jos įgaliotai institucijai duomenis apie Įstaigos finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, taip pat pajamų ir išlaidų sąmatas;
6.11. Informuoti Įstaigos valdymo organus apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;
6.12. inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos metinės veiklos programos, priemonių planų, tiesiogiai direktoriui pavaldžių padalinių ir darbuotojų darbo planų, kitų planinių dokumentų užduočių vykdymą;
6.13. tvirtinti Įstaigos darbo taisykles, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymo tvarkos aprašus;
6.14. organizuoti Įstaigos turto apsaugą;
6.15. atlikti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, vadovaujantis Finansų kontrolės taisyklėmis;
6.16. vykdyti kitas Įstaigos įstatuose aprašytas, įstatymų ir kitų aktų nustatytas funkcijas.

IV. DIREKTORIAUS (-ĖS) TEISĖS

7. Direktorius turi teisę:
7.1. atidaryti sąskaitas bankuose;
7.2. priimti pagal Įstaigos įstatuose ir šiuose pareiginiuose nuostatuose nustatytą kompetenciją sprendimus visais Įstaigos veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti Įstaigos dokumentus, reikalauti juos vykdyti;
7.3. atstovauti Įstaigą teisme ir kitose institucijose, taip pat įgalioti tai atlikti kitus Įstaigos darbuotojus, jeigu tų darbuotojų pareiginiai nuostatai jiems tokių teisių nesuteikia;
7.4. spręsti kitus Įstaigos vidaus klausimus, remdamasis galiojančiais įstatymais ir Įstaigos įstatais.

8. Direktorius gali turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir naudotis jose nustatytomis garantijomis.

V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

9. Direktorius atsako už:
9.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kauno miesto savivaldybės Tarybos sprendimų ir kitų aktų nesilaikymą;
9.2. Lietuvos Respublikos įstatymuose, Įstaigos įstatuose nustatytų pareigų ir šiuose pareiginiuose nuostatuose nustatytų neatlikimą ar netinkamą atlikimą.

10. Direktorius traukiamas drausminėn atsakomybėn už 9 punkte išvardytus pažeidimus.

11. Direktorius traukiamas materialinėn atsakomybėn už Įstaigai padarytą materialinę žalą.

12. Direktorius tiesiogiai atskaitingas Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui.