Ilgalaikiai (2017–2023 m.)  projekto tikslai

 

BENDRUOMENIŠKUMO STIPRINIMAS:

– įvairių miesto ir rajono bendruomenių (mikrorajonų gyventojų, mokyklų, tautinių, mažesnes galimybes turinčių, senjorų ir kt.) įtraukimas į kultūros kūrimą ir renginius;

– kultūrinės raiškos įvairovės ir tarpkultūriškumo skatinimas, inicijuojant etninių mažumų bendrus projektus su lietuvių bendruomenėmis;

– ryšių tarp įvairių socialinių grupių kūrimas per kūrybines praktikas;

– neįgaliųjų ir jų šeimų narių, socialinės rizikos šeimų įtrauktis į kūrybines praktikas;

– kultūros projektų senyvo amžiaus ir senyvo amžiaus neįgaliems asmenims ir jų šeimoms prieinamumo didinimas ir plėtra;

– kultūros decentralizacija;

– maisto kultūros, socialinių-ekologinių bendra-ūkininkavimo, bendruomeninės sodininkystės mieste projektų ir svetingumo projektų inicijavimas, ypač akcentuojant bendruomeniškumą, viešus kaimynystės renginius, svetingumo akcijas ir pan.;

– šeimoms palankių kultūros renginių pasiūlos šeimoms su mažais ir vidutinio amžiaus vaikais didinimas;

– skirtingų kartų interesus sujungiančių projektų inicijavimas;

– jaunimo ir studentų įtraukimas į įvairių pilietinių ir kultūrinių iniciatyvų kūrimą bei įgyvendinimą ir į sprendimo priėmimo mechanizmus;

– vertybinių idealų, savanoriškos veiklos, pagalbos silpnesniam, atsakomybės už savo aplinką stiprinimas;

– socialinės atsakomybės programų, įtraukiančių vietos kultūrą atspindinčius projektus, verslo įmonėse inicijavimas;

– programų kovai su visų rūšių diskriminacija kūrimas ir įgyvendinimas per kultūros projektus.

 

KULTŪROS SEKTORIAUS ORGANIZACIJŲ KONKURENCINGUMO IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS STIPRINIMAS BEI SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ:

– tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir partnerysčių stiprinimas savo mieste, regione, šalies ir Europos mastu;

– darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, nukreipto į bendruomenių įtraukimą ir dalyvavimą, programų, mokymų, seminarų ir kūrybinių dirbtuvių rengimas;

– švietimo programų oficialiose ir neoficialiose aplinkose bei auditorijos plėtros modelių kūrimas ir įgyvendinimas;

– kultūros paveldo aktualizavimas per šiuolaikinius kultūros projektus;

– diskusijų ir forumų, susijusių su darnia ir tvaria miesto urbanistine plėtra, rengimas, informuojant ir įtraukiant plačiąją miesto bendruomenę;

– informacijos ir žinių apie vietos kultūrą kaupimas bei sklaida.

 

MENO, MOKSLO IR DIZAINO INOVACIJŲ SKATINIMAS:

– tarpdisciplininio (įvairių meno sričių) ir tarpdalykinio (kultūros-verslo, meno-mokslo) bendradarbiavimo skatinimas, klasterių ir ilgalaikių projektų kūrimas;

– bendrų projektų tarp pilietinių organizacijų, privačių asmenų, kultūros institucijų bei mokymo centrų kūrimas, siekiant sąveikos tarp mokslinės kultūros, meno, vietos istorijos ir kasdienio gyvenimo;

– Kauno regiono kaip kultūros ir inovacijų centro įvaizdžio kūrimas per uždarų ir viešų erdvių projektus, kuriose kuriami ir pristatomi naujųjų technologijų sprendimai ir inovacijos;

– mokslo, meno ir dizaino inovacijų kūrimas, stiprinant Kauno kaip UNESCO Kūrybinių miestų tinklo, dizaino  kategorijos miesto pozicijas Europoje;

– kūrybinių industrijų plėtra (pagalba mažoms kūrybinėms organizacijoms, pradedančioms veiklą, su tikslu, kad kuo daugiau jaunų žmonių liktų mieste po studijų);

– nuoseklaus vietos kultūrinio gyvenimo, kultūros ir kūrybinių industrijų tyrimų užtikrinimas per rengiamas konferencijas, duomenų kaupimą ir apdorojimą.

 

MIESTO IR RAJONO TAPATUMO KŪRIMAS IR ATVERTIS EUROPAI:

– miesto ir miestelių istorijos ir paveldo analizė, refleksija bei šiuolaikinis interpretavimas per kultūros produktus ir renginius;

– šiandieninei Europai svarbių klausimų ir iššūkių aktualizavimas;

– unikalios geografinės miesto padėties ir jos gamtinių resursų (upės, marios, parkai, slėniai ir kita) aktualizavimas;

– kultūrinių teisių visų amžiaus grupių, lyčių, tautų, religinių pažiūrų miestiečiams užtikrinimas. Tai yra, kultūros paslaugų prieinamumo fizine ir finansine prasme bei dalyvavimo kultūros kūrime užtikrinimas;

– meno produktų (dailės, fotografijos, kino, literatūros, teatro, muzikos ir kt.) apie Kauno miesto ir rajono raidą, asmenybes kūrimas ir sklaida;

– tradicinių švenčių inovatyvumo skatinimas;

– atminties aktualizavimas (ypač žydų ir kitų Kauno tautinių mažumų paveldo kultūros tyrinėjimai ir iš jų kylančios diskusijos, meno ir bendruomenių projektai);

– inovatyvus modernistinio architektūros paveldo (architektūros, literatūros, filosofijos, universitetinės kultūros, kavinių kultūros ir kita) aktualizavimas;

– istorinių, industrinių ir postindustrinių urbanistinių kompleksų atgaivinimas per kultūros iniciatyvas;

– šiuolaikinės miesto tapatybės kūrimas ir įtvirtinimas;

– diskursyvios aplinkos mieste (diskusijos, seminarai, TV laidos, radijo laidos, kuriose nuolat diskutuojama Kauno miesto tapatybė, išskirtinumas ir artimumas su bendrąja Europos patirtimi ir vertybėmis) kūrimas;

– viešųjų erdvių kaip vietų žmonių kūrybiškumui, laisvalaikiui, bendravimui, sportui, žaidimams, šeimų laisvalaikiui atgaivinimas;

– inovatyvios kultūros viešinimo strategijos ir produktai, stiprinantys Kauno miesto įvaizdį regione, Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje.